Okrągły Stół w sprawie Parku Śląskiego

W trosce o rozwój Parku Śląskiego zaprosiłem różne środowiska do wspólnych działań na rzecz ochrony tego wyjątkowego miejsca. W sali Sejmu Śląskiego odbył się Okrągły Stół, którego celem jest szeroka debata o przyszłości Parku oraz próba wypracowania wspólnych rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji na jego obszarze.

O przywiązaniu mieszkańców województwa do Parku Śląskiego może świadczyć liczba osób odwiedzających i wypoczywających w tym wyjątkowym miejscu – w skali roku to ponad 3 mln. Dla wielu stanowi on symboliczną i emocjonalną wartość. Na terenach Parku poza wartościowymi terenami zielonymi mieszczą się także ważne i rozpoznawalne obiekty architektoniczne, jak Planetarium Śląskie, które zyskały uznanie polskich i zagranicznych znawców oraz stały się ikonami śląskiej architektury. W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzenie wszystkich możliwych działań by zapobiec niszczeniu i „okrajaniu” Parku z terenów zielonych. Wymiar ekologiczny jest bardzo ważnym czynnikiem postrzegania parku i traktowania go jako zielonych płuc śląska. Naszym samorządowym zadaniem jest wypracowanie wspólnych rekomendacji na rzecz ochrony i przyszłości Parku Śląskiego. Będziemy dążyli do stworzenia deklaracji, która będzie integrowała samorządy wokół Parku Śląskiego.

Na spotkaniu wystąpił Tomasz Papaj, prezes Parku Śląskiego, który wskazał na zagrożenia wynikające z planowania przestrzennego oraz omówił stan realizacji projektu JESSICA. Zaznaczył także, że Park Śląski to unikatowa wartość w skali kraju i Europy oraz miejsce, w którym bije serce województwa śląskiego

Podczas obrad Okrągłego Stołu zaprezentowano film dot. Parku Śląskiego. Kolejno, odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli zaproszonych instytucji. Wśród nich znaleźli się: Mariusz Skiba, wiceprezydent Miasta Katowice, Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marek Wolski, przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb, Mateusz Bromboszcz, wiceprezes Zarządu ATAL S.A., Piotr Skubała, rada ds. Bioróżnorodności Parku Śląskiego, Lena Brodzik, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Odbył się także panel ekspercki „Park Śląski w przyszłości”, który poprowadziła Iwona Nowak, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Wśród panelistów znaleźli się: Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Elżbieta Mądry, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego, mgr inż. arch. Piotr Franta, architekt Parku Śląskiego, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ, architekt krajobrazu i urbanista, członek Rady ds. Bioróżnorodności Parku Śląskiego oraz pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, dr inż. arch. krajobrazu Beata Fortuna-Antoszkiewicz, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas panelu Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego wskazała, że Park Śląski stanowi wartość dotycząca bioróżnorodności. Zaznaczyła także, że aktualnym problemem jest dzisiaj znalezienie dodatkowych źródeł finansowania dla Parku oraz stworzenie warunków, aby wzrastała konkurencyjność Parku. Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa z Uniwersytetu Śląskiego wskazała natomiast na preferencje mieszkańców i osób odwiedzających Park Śląski w zakresie jego planowanego rozwoju. Przedstawiła także wnioski z badań dotyczących odbioru społecznego Parku. Po wolnych wnioskach, posumowała spotkanie Izabela Domogała, członek zarządu województwa, która zapowiedziała dalszą debatę na rzecz przyszłości parku Śląskiego.

Komitet Sterujący ds. Modernizacji Parku Śląskiego

Na bieżąco monitoruję realizację projektu modernizacji Parku. Systematycznie zwołuję posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku, który analizuje kolejne etapy rewitalizacji. Do dnia dzisiejszego odbyło się 7 posiedzeń Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego. Kolejne posiedzenie odbędzie się 4 lipca 2019 r. Na I posiedzeniu 8 października 2018 r. przyjęte zostały zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego zgłoszone przez inwestora. Na kolejnych posiedzeniach inwestor omawiał stan realizacji projektu, włącznie z analizą ryzyka i ewentualnych zagrożeń w poszczególnych zadaniach, wizję i koncepcję rozwoju Parku, a także bieżące kwestie dotyczące Projektu oraz zmiany organizacyjne w Spółce.

Aktualnie inwestor prowadzi postępowania przetargowe zmierzające do wyboru wykonawcy m.in. w zakresie robót remontowych ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia Rosarium, robót remontowych i konserwatorskich rzeźb oraz przygotowuje dokumentację techniczną i przetargową do kolejnych procedur. Ponadto należy podkreślić, iż projekt został także wpisany na listę projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Coal Regions in Transition – unijnej inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących w transformacji.

Rada Społeczna ds. Parku Śląskiego

Powołałem Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego, w skład której wchodzą społecznicy skupieni wokół parku. Rada ds. Parku Śląskie jest organem opiniodawczo – doradczym. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku.

W skład Rady weszło 6 osób, przedstawicieli stowarzyszeń oraz środowisk skupionych wokół Paku Śląskiego: Elżbieta Mądry, prezes Zarządu Stowarzyszenie Nasz Park, Łukasz Korsak, Sołeczność Ratujmy Park Śląski, Dariusz Olejniczak, prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego, Anna Poraj, prezes Zarządu Fundacja Park Śląski, Anna Peterko, komendant Śląskiej Chorągwi ZHP, Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Apel w sprawie Parku Śląskiego

Z mojej inicjatywy podczas sesji Sejmiku 24 czerwca br. radni przyjęli apel w sprawie Parku. W jego treści m.in. możemy przeczytać:

„Park to unikatowa „oaza zieleni” pośrodku kilkumilionowej aglomeracji górnośląskiej, w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. To największy park w miejski w tej części Europy. Od ponad 60 lat służy ogromnej liczbie mieszkańców województwa śląskiego, spacerowiczom, turystom, uczestnikom imprez masowych, a także miłośnikom różnego rodzaju sportów.Ostatnie lata pokazują, że formuła funkcjonowania mieszkańców w parku nie jest zamknięta i cały czas pojawiają się pomysły na nowe aktywności. Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski zajmuje aż 620 hektarów, z czego 250 ha to tereny leśne, a 100 ha pielęgnowane stałe powierzchnie parkowe. Stawy, sadzawki, strumyki, rozliczne gatunki drzew i krzewów oraz rozległe łąki stanowią w parku przyjazną ostoję dla dzikiej fauny, która żyje tu w sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Z uwagi na wyjątkową rolę Parku Śląskiego powinien on być przedmiotem szczególnej ochrony, co uwzględniać muszą wszystkie podmioty i instytucje publiczne z terenu województwa śląskiego. Szczególna rola przypada w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których położony jest Park oraz sąsiadującym samorządom. Miasta Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląski realizując zadania własne jak i zlecone, powinny dbać o należytą ochronę Parku. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, oraz projektowania zabudowy w otoczeniu parku.

Także inne podmioty i instytucje publiczne, w kompetencjach których leżą rozstrzygnięcia wpływające na sytuację Parku oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa, powinny zwrócić szczególną uwagę na jego wyjątkowy charakter. Tylko wspólna inicjatywa może doprowadzić do tego, by działania podmiotów o charakterze komercyjnym nie był realizowane kosztem wyjątkowego miejsca, lecz by były prowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny.

W szczególności niepokój budzić muszą plany dużych inwestycji mieszkaniowych i usługowych, oddziaływujących na Park oraz osoby zamieszkałe w jego sąsiedztwie. Mając na uwadze powyższe wzywa się wszystkie podmioty i instytucje publiczne z terenu województwa śląskiego, by podejmowały wszelkie niezbędne działania dla ochrony Parku Śląskiego, dbając zarówno o zachowanie samego Parku, jak i terenów położonych na jego obrzeżach oraz w sąsiedztwie”.

Etapy realizacji projektu Postęp prac związanych z realizacją Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” dotyczył w 2019 roku wielu działań. Tylko w czerwcu br.: wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym: „Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych

Etap I – okolice Restauracji Zielona Dolina i Róża wraz ze skwerem przy restauracji Hawai Pub; wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym: „Wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych Etap IV – Aleja Harcerska; wyłoniono Wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym: „Wykonanie remontu części ogrodzenia Rosarium; podpisano umowę z Wykonawcą robót w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót remontowych budowlanych i konserwatorskich rzeźby „Karolinka” realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wykonanie remontu rzeźby „Karolinka” w Parku Śląskim w Chorzowie; złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania: „Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie”.

Ponadto, trwają prace projektowe dla następujących zadań: „Remont alejek parkowych w okolicy Alei Różanej”, „Remont Alei Harcerskiej wraz z kanalizacją na odcinku od ronda przy Stadionie Śląskim do Alei Klonowej”; trwa postępowanie przetargowe dla zadania: „Wykonanie repliki posągu „Kobieta z dzbanem”; wniesiono uwagi do projektu „Ogrodu Japońskiego” w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; trwa procedura uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla zadania: „Remont sieci wodociągowej „Złota – ZOO”, trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu: „Ogród Śląskiej Moderny”.

fot. Patryk Pyrlik

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!