Obrady Komitetu Monitorującego RPO WSL

Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego spotkali się po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu. Jako marszałek województwa przewodniczyłem zgromadzeniu.

Tematy posiedzenia były zdominowane zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów. Komitet przyjął zmodyfikowane kryteria z obszaru rewitalizacji, usług cyfrowych oraz usług edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych. Pod obrady wniesione zostały również kryteria dla nowych obszarów wsparcia przedsiębiorczości, które zostały wprowadzone do RPO WSL w wyniku renegocjacji Programu. W posiedzeniu komitetu uczestniczyli poz mną wicemarszałek Wojciech Kałuża i przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok.

Takie spotkania są niezwykle ważne bo możemy porozmawiać o skutecznym wydatkowaniu środków unijnych. Jednogłośnie przyjęliśmy wszystkie zmiany żeby usprawnić możliwości realizacji projektów. Usprawniamy mechanizmy wydawania środków unijnych, ponieważ obecny okres programowania dobiega końca i chcemy zdynamizować te procesy, żeby środki jeszcze szybciej trafiały do beneficjentów – mówił marszałek Jakub Chełstowski

Nowe kryteria zarekomendowane Członkom Komitetu odnoszą się do obszaru wsparcia regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji, tworzenia systemów/aplikacji/platform informujących o jakości powietrza oraz inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, a także obszaru wsparcia transportu kolejowego, gdzie dodany został nowy typ projektu tj. przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy i przebudowy liniowej infrastruktury kolejowej.

Każdy wniosek o dofinansowanie podlega ocenie formalnej i merytorycznej, do której przeprowadzenia konieczne są jasne i precyzyjne kryteria, za których przygotowanie odpowiada Instytucja Zarządzająca. Ich treści bardzo wnikliwie przygląda się Komisja Europejska, a zatwierdza je ostatecznie Komitet Monitorujący.

Kryteria wyboru projektów są publikowane przy każdym ogłoszeniu o naborze projektów w ramach tzw. pakietu aplikacyjnego dla konkretnego naboru. Informacje tam zawarte są nieocenione dla projektodawców, ponieważ dają możliwość przygotowania projektu w taki sposób, aby w jak najwyższym stopniu odpowiadał na zadane kryteria, a tym samym zwiększał szanse na otrzymanie dofinansowania.

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). W pracach Komitetu Monitorującego uczestniczą także przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich. W obecnym posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej – Pan Wolfgang Munch – zastępca kierownika działu ds. Polski i Krzysztof Wójcik – przedstawiciel działu ds. Polski.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego Komitetu, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją Programu. Komitet Monitorujący obraduje w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!