Niegospodarność, kolesiostwo, układy?

Prezydent Andrzej Dziuba ukrywał przed opinią publiczną miasta Tychy wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli, która to kontrolowała działalność spółki Tyski Sport i modernizację stadionu miejskiego. Dlaczego Prezydent ukrywał dokument który jest jawny? Bał się chyba, że na światło dzienne wyjdą informacje, które w bardzo niekorzystnym świetle stawiają jego samego, prezesa spółki jak i radę nadzorczą powołaną przez Prezydenta Tychów – obawy Prezydenta były bardzo słuszne. Skala niegospodarności w spółce była ogromna. Co więcej w działalności spółki i rady nadzorczej doszło do rażącego konfliktu interesów. W naszym mieście członków zarządów spółek jak i członków rad nadzorczych do spółek miejskich typuje Prezydent Tychów Andrzej Dziuba jako przedstawiciel miasta a miasto w spółce Tyski Sport ma 100% udziałów i jest założycielem spółki. Na przełomie lat 2011/2012 doszło w spółce do jawnego działania na szkodę interesu spółki przez Prezesa zarządu spółki i członków rady nadzorczej – którzy pomimo wiedzy o złym zarządzaniu spółki i wskazywaniu prezesowi spółki Henrykowi Drobowi że popełnia fatalne błędy dla spółki, nie odwołali go ze stanowiska. Widocznie wola właścicielska była taka, by Prezes działający na szkodę spółki trwał na swoim stanowisku więc rada nadzorcza spółki tolerowała taką sytuację. Prezes Drob został odwołany ze stanowiska dopiero w lipcu 2012 roku. Co już skandaliczne, spółka TYSKI SPORT zaciągnęła kredyty z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec stowarzyszeń z tytułu przejmowanych sekcji sportowych od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach, w której to prezesem był Andrzej Skowroński będący jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Górnośląskiego Klubu Sportowego, które to za zgodą walnego zgromadzenia stowarzyszenia odsprzedało spółce sekcję hokeja na lodzie. Kontrolerzy NIK-u ustalili że „zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki w PEC Tychy w dniu 10 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec Stowarzyszeń z tytułu przejmowanych sekcji sportowych nastąpiło w kolejnym dniu po zawarciu umowy przejęcia sekcji hokeja na lodzie od Górnośląskiego Klubu Sportowego GKS Tychy. Stowarzyszeniem tym współzarządzał wówczas Andrzej Skowroński, który w imieniu PEC zawierał umowę pożyczki dla Spółki. Ustalenia te wskazują na wystąpienie konfliktu interesów u osoby zainteresowanej uzyskaniem od Spółki przychodu ze zbycia ww. sekcji, a jednoczesne zaangażowanej w udzielenie Spółce pożyczki na ten cel”.

Prezydent Dziuba od wielu lat bardzo dobrze zna Andrzeja Skowrońskiego (który od roku 2007 jest Prezesem PEC-u w Tychach). Zdaniem NIK wycena sekcji hokejowej nie odzwierciedlała jej realnej wartości i była przeszacowana. Z informacji które znajdują się na stronie: http://bloghokejowy.blogspot.com/2011/05/gks-tychy-spolka-tyski-sport-hokej.html wynika, że Prezydent Dziuba uczestniczył w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Górnośląskiego Klubu Sportowego którego Prezesem był Andrzej Skowroński i wyjaśnił zebranym członkom stowarzyszenia że zamierza zapłacić za przejęcie sekcji, miejsca w lidze, znaku towarowego i innych niematerialnych wartości tyle, by stowarzyszenie mogło spłacić wszystkie nagromadzone długi (ok. 600 tys. do końca grudnia – dop.). Spółka kupiła sekcję hokejową od stowarzyszenia za kwotę 1 mln 890 tysięcy zł.

22 lutego 2012 roku Prezydent Andrzej Dziuba powołał Andrzeja Skowrońskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Tyski Sport jako reprezentanta gminy Tychy – link do zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy. 

 

 

Wystąpienie pokontrolne NIK  do pobrania: Wystąpienie pokontrolne

W roku 2012 występowałem jako radny z interpelacją w przedmiotowej sprawie. Poniżej treść interpelacji i uzyskana skandaliczna odpowiedź.

Kontrolerzy NIK ustalili m.in. następujący przebieg wydarzeń w spółce:

  • za przejęcie sekcji hokeja na lodzie Spółka w okresie od 14 czerwca do 31 października 2011 r. przekazała Górnośląskiemu Klubowi Sportowemu GKS Tychy kwotę 1.890,0 tys. zł, zgodną z kwotą umówionego wynagrodzenia. Transakcja przekazania ww. sekcji została potwierdzona fakturą VAT nr 68/2011 z 26 października 2011 r. wystawioną przez przedstawicieli Klubu na kwotę netto i brutto 1.890,0 tys. zł.
  • nierzetelne działanie Zarządu polegało na: przejęciu ww. sekcji na podstawie nierzetelnych wycen;b) nieokreśleniu w umowach przejęcia ww. sekcji wysokości zobowiązań i wierzytelności przejmowanych sekcji; niezabezpieczeniu przez byłego Prezesa Zarządu interesów Spółki, który nie zawarł, pomimo pisemnych uwag Rady Nadzorczej i obsługujących Spółkę prawników, w umowie przejęcia sekcji hokeja na lodzie zapisów zabezpieczających Spółkę przed sytuacją, w której po zawarciu umowy przejęcia ww. sekcji należności z umów sponsorskich i reklamowych będą wpływały do zbywcy, − nie podpisał bezzwłocznie z reklamodawcami i sponsorami stosownych umów umożliwiających wstąpienie Spółki w prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela sekcji hokeja na lodzie, wskutek czego Spółka nie uzyskała łącznie 450 tys. zł przychodów z tytułu realizacji umów reklamowych i sponsoringu, a środki te wpłynęły do Górnośląskiego Klubu Sportowego „GKS TYCHY”.
  • do dnia przejęcia sekcji hokeja na lodzie, tj. 1 czerwca 2011 r. z 7 umów reklamowych wymienionych w załączniku do umowy przejęcia sekcji hokeja na lodzie, 5 zostało już zrealizowanych finansowo w taki sposób, że wynagrodzenie wpłynęło do Stowarzyszenia natomiast usługę emisji reklam po tej dacie świadczyła Spółka.
  • Środki za wykonanie ww. umów wpłynęły na rachunek stowarzyszenia Górnośląski Klub Sportowy „GKS TYCHY” po dacie przejęcia sekcji przez Spółkę. Podstawą płatności były: faktura nr 57/2011 z 27 czerwca 2011 r. na kwotę [...] wystawiona dla Instalmedia (zapłacono 28 czerwca 2011 r.) oraz faktury wystawione dla spółki PEC: nr 62/2011 z 5 lipca 2011 r. na kwotę 113 (zapłacona 30 czerwca 2011 r.) i faktura nr 65/2011 z 9 sierpnia 2011 r. na kwotę [...] netto (zapłacona 22 sierpnia 2011 r.). Prezesem Zarządu Górnośląskiego Klubu Sportowego „GKS Tychy” była w tym okresie ta sama osoba, która pełniła w tym czasie funkcję Prezesa PEC. (dowód: akta kontroli str. 1944-1949, 1957-1961) Poza reklamodawcami sekcja hokeja, na podstawie umowy z dnia 1 września 2010 r., uzyskiwała przychody od sponsora – Kompanii Piwowarskiej S.A. Zgodnie z zapisami umowy sponsoringu z dnia 1 września 2010 r. sekcja winna otrzymać (do 30 września 2011 r.) na sezon 2011/2012 kwotę […] z przeznaczeniem na działalność sekcji. Środki te również trafiły do stowarzyszenia Górnośląski Klub Sportowy „GKS TYCHY”, które w dniu 16 września 2011 r. wystawiło fakturę proforma za sponsoring klubu GKS Tychy na kwotę [...], a Kompania w dniu 18 września 2011 r. uregulowała tą należność […].

NIK krytycznie ocenia zaniechanie ze strony byłego Prezesa Zarządu Spółki zawarcia w umowie przejęcia sekcji hokeja na lodzie zapisów zabezpieczających Spółkę przed wyżej opisaną sytuacją, tj. wpływem do stowarzyszenia Górnośląski Klub Sportowy „GKS TYCHY” po zawarciu umowy środków finansowych, które powinny zostać przekazane Spółce. Stało się tak pomimo uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Radę Nadzorczą Spółki i uzyskania od Radcy Prawnego oraz od kancelarii prawnej wyraźnych pisemnych sugestii w tej sprawie. Ponadto NIK negatywnie ocenia nieprzekazanie przez Prezesa niezwłocznie po zawarciu umowy przejęcia sekcji jej reklamodawcom i sponsorowi oświadczenia o przejęciu sekcji, kontynuacji realizacji rzeczowej przejętych umów i propozycji cesji praw i obowiązków. Spółka dopiero 21 września 2011 r., a więc już po przekazaniu przez PEC, Instalmedia i Kompanię Piwowarską na rzecz stowarzyszenia Górnośląski Klub Sportowy „GKS TYCHY” łącznie kwoty 450,00 tys. zł netto, przesłała do siedmiu reklamodawców wnioski o zawarcie umów cesji, z których czterech umowy te podpisało, a PEC, Polcarbo i Fiskus nie przystąpiły do umów cesji. Natomiast do Kompanii Piwowarskiej Spółka zwróciła się z wnioskiem w tej sprawie dopiero 14 października 2011 r., a więc po ponad 4 miesiącach od dnia zawarcia umów przejęcia sekcji. Ponadto były Prezes Zarządu Spółki pomimo żądań Rady Nadzorczej oraz informacji uzyskanej od Dyrektora ds. Markingowo-Finansowych Spółki dotyczących powyższej sytuacji przez blisko 1 rok (tj. do lipca 2012 r.) nie podjął żadnych działań w celu odzyskania od Górnośląskiego Klubu Sportowego „GKS Tychy” należnych Spółce przychodów.

Według wyjaśnień, po zawarciu umowy przejęcia sekcji hokeja, władze Górnośląskiego Klubu Sportowego „GKS Tychy” nie chciały współdziałać w celu zawarcia umów cesji praw i obowiązków na rzecz Spółki, natomiast przed zawarciem umowy w dniu 9 czerwca 2011 r. nie było czasu na przeprowadzenie weryfikacji ww. umów oraz na zawarcie stosownych porozumień z ww. Stowarzyszeniem, ponieważ najważniejsze było terminowe przejęcie sekcji hokeja. Zarząd Spółki zwrócił się do Stowarzyszenia Górnośląski Klub Sportowy „GKS TYCHY” dopiero w dniu 5 lipca 2012 r. o przekazanie Spółce należnych kwot, jednak Stowarzyszenie korespondencji nie odebrało, a Spółka nie podjęła żadnych dalszych kroków w celu odzyskania należnej jej kwoty 450,0 tys. zł netto. Po zmianie w dniu 16 lipca 2012 r. na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki również nie podjęła żadnych czynności w opisywanej kwestii co tłumaczyła niewiedzą w tym zakresie. Izba ocenia krytycznie, iż kolejne czynności wyjaśniające skierowane w stosunku do ww. stowarzyszenia obecna Prezes Zarządu podjęła dopiero w czasie niniejszej kontroli NIK. Prezes Zarządu Górnośląskiego Klubu Sportowego „GKS Tychy” zeznał, że Stowarzyszenie wystawiając faktury za usługi reklamowe, których od 1 czerwca 2011 r. nie wykonywało (dla PEC i Instalmedia) oraz dla sponsora, tj. Kompanii Piwowarskiej korzystało z przysługujących mu praw wynikających z faktu niepodpisania przez Spółkę umów cesji z reklamodawcami i sponsorami. NIK zauważa, że w kontrolowanym okresie poza tym, że był Prezesem ww. stowarzyszenia, pełnił również funkcję Prezesa Zarządu spółki PEC Sp. z o.o., tj. jednego z reklamodawców, od którego w 100% zależny był drugi reklamodawca, tj. Instalmedia Sp. z o.o. Ww. był również od 23 lutego 2012 r. członkiem Rady Nadzorczej Spółki Tyski Sport. 

Opracowano na podstawie Raportu NIK.

Zdjęcie pochodzi ze strony:

http://tygodnikecho.pl/ekologia/6201-tychy-ilosc-odpadow-skladowanych-na-tyskim-wysypisku-zmniejszy-sie-o-polowe

Podziel się:
Udostępnij na Facebooku! Wykop to Dodaj do Twittera!